Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van iedere tussen Verwarmingverkoop.nl en de koper gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van producten een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de door koper gehanteerde voorwaarden dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen en orders

 1. Alle aanbiedingen, door Verwarmingverkoop.nl in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Deze verplichten Verwarmingverkoop.nl dus op geen enkele manier tot het sluiten van een overeenkomst met een koper.
 2. Orders zijn voor Verwarmingverkoop.nl eerst bindend, wanneer zij door Verwarmingverkoop.nl schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij de feitelijke uitvoering.
 3. Verwarmingverkoop.nl kan tot het moment van levering een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.

Artikel 3 Offertes

Een koper kan alvorens een order te plaatsen bij Verwarmingverkoop.nl een offerte opvragen. De geldigheidsduur van offertes bedraagt 30 dagen gerekend vanaf de datering ervan. Indien de koper binnen deze periode de order plaatst, geldt de prijs die in de offerte is vermeld. Indien de koper de order na afloop van deze periode de order plaatst, heeft Verwarmingverkoop.nl het recht om de prijs van de order opnieuw te bepalen.

Artikel 4 Prijzen en prijsverhoging

 1. Indien Verwarmingverkoop.nl met koper een bepaalde prijs overeenkomt is Verwarmingverkoop.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Verwarmingverkoop.nl mag zijn op het moment van levering geldende prijs aan de koper in rekening brengen.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, terwijl de levering niet langer dan drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst geschiedt, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien de levering meer dan drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst plaatsvindt, kan de koper deze ontbinden in geval van een prijsverhoging van meer dan 10%.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verwarmingverkoop.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor nabestellingen voor zover Verwarmingverkoop.nl hiermee schriftelijk instemt.

Artikel 5 Totstandkoming van een overeenkomst

 1. Een koper heeft de mogelijkheid om via de website van Verwarmingverkoop.nl een order te plaatsen voor de aankoop van op die site aangeboden producten.
 2. In het geval een koper via de website van Verwarmingverkoop.nl een order plaatst, komt de koopovereenkomst tot stand op het moment dat Verwarmingverkoop.nl een orderbevestiging naar de koper verzendt. De koper ontvangt deze bevestiging per e-mail op het door hem op de website van Verwarmingverkoop.nl opgegeven e-mailadres.
 3. In het geval een koper op een andere manier dan via de website van Verwarmingverkoop.nl een order plaatst, komt de koopovereenkomst eveneens tot stand op het moment een orderbevestiging naar de koper verzendt. De koper ontvangt de bevestiging op het van hem bij Verwarmingverkoop.nl bekende e-mailadres.

Artikel 6 Levering

 1. De levering van de producten vindt pas plaats nadat het door de koper verschuldigde geldbedrag aan Verwarmingverkoop.nl is voldaan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.
 2. De levering van de producten geschiedt door verzending van de producten door  Verwarmingverkoop.nl naar een door de koper daartoe aangewezen adres.
 3. De kosten voor de verzending van de producten komen voor rekening van de koper. Indien de waarde van de order meer dan €150,- inclusief BTW bedraagt, komen de kosten voor de verzending ervan voor rekening van Verwarmingverkoop.nl. Dit geldt niet in het geval de koper Verwarmingverkoop.nl verzoekt de producten te leveren naar een adres buiten Nederland of België alsmede naar een adres op de Waddeneilanden. In dat geval komen de kosten voor verzending te allen tijde voor rekening van de koper.
 4. Partijen kunnen tevens overeenkomen dat levering plaatsvindt doordat de koper de producten afhaalt in het bedrijfspand van Verwarmingverkoop.nl. In dat geval kan de koper de producten afhalen in het bedrijfspand van Verwarmingverkoop.nl na bericht van Verwarmingverkoop.nl dat de producten gereed zijn om te worden afgehaald.
 5. In geval van levering zoals beschreven in het tweede lid, moet het afleveradres redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn.
 6. Verwarmingverkoop.nl heeft ten allen tijde het recht om de producten onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.
 7. Verwarmingverkoop.nl is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Levertijden

 1. De op de website van Verwarmingverkoop.nl en in automatische orderbevestigingen vermelde levertijden zijn indicatief, tenzij een bepaalde leveringstermijn door Verwarmingverkoop.nl schriftelijk en uitdrukkelijk aan een koper is gegarandeerd.
 2. De overschrijding van de in het eerste lid bedoelde leveringstermijn levert geen verzuim van Verwarmingverkoop.nl op. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden.
 3. In geval levering niet binnen deze termijn plaatsvindt is de koper gerechtigd eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte, behoudens gevallen van overmacht zoals bedoeld in artikel 16. De koper heeft dit recht niet wanneer hij in verzuim is.

Artikel 8 Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur genoemde termijn door middel van een wettig betaalmiddel in het bedrijfspand van Verwarmingverkoop.nl dan wel op een door Verwarmingverkoop.nl aan te geven bank- of girorekening.
 2. In geval van niet tijdige betaling is de koper gehouden tot vergoeding van alle door  Verwarmingverkoop.nl ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventuele verschuldigde rente, of, indien dit hoger is, een bedrag van € 1500,00.
 3. Eventuele geschillen tussen de koper en Verwarmingverkoop.nl over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.
 4. Verwarmingverkoop.nl bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de koper zij enige betaling toerekent.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien levering, in afwijking van artikel 6, eerste lid, plaatsvindt voorafgaand aan de ontvangst van het overeengekomen geldbedrag, behoudt  Verwarmingverkoop.nl zich eigendom voor van de aan koper krachtens de koopovereenkomst geleverde producten, totdat het overeengekomen bedrag met betrekking tot deze producten geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door koper zijn voldaan.
 2. Koper verbindt zich met betrekking tot de in het  eerste lid, genoemde producten geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bewaren of aan derden af te staan, tot het moment waarop de overeengekomen prijs geheel is voldaan.
 3. Indien koper handelt in strijd met hierboven in het tweede lid genoemde verplichtingen, heeft Verwarmingverkoop.nl het recht alle door haar geleverde zaken terug te nemen. In dat geval retourneert koper de zaken aan Verwarmingverkoop.nl op het eerste verzoek dat Verwarmingverkoop.nl daartoe aan de koper richt.
 4. Indien Verwarmingverkoop.nl ervoor kiest om de zaken actief eigenstandig terug te nemen, is koper verplicht Verwarmingverkoop.nl daartoe alle medewerking te verlenen, met name door Verwarmingverkoop.nl of door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is koper verplicht Verwarmingverkoop.nl binnen drie dagen daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 10 Risicovoorbehoud

Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde producten en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na levering over op de koper.

Artikel 11 Herroepingsrecht (uitsluitend consumentenkoop via internet)

 1. Dit artikel is slechts van toepassing in geval van koop op afstand, waarbij sprake is van consumentenkoop zoals bedoeld in artikel 7:5, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.
 2. De consument heeft het recht zonder opgave van redenen ten aanzien van een koop een herroepingsrecht in te roepen binnen veertien dagen na aflevering van het product in kwestie.Verwarmingverkoop.nl mag de consument vragen naar de redenen voor herroeping, maar de consument is niet verplicht de redenen te verstrekken.
 3. In aanvulling op artikel 17 leidt tijdige herroeping door de koper tot ontbinding van de koopovereenkomst.
 4. Herroeping van een overeenkomst geschiedt door een schriftelijke mededeling van de herroeping van de consument aan Verwarmingverkoop.nl. De consument vermeldt daarbij in elk geval om welke overeenkomst en welk product het gaat alsmede de datum van levering. De consument kan daarbij gebruikmaken van het modelformulier voor ontbinding, opgenomen in bijlage I, deel B van Richtlijn 2011/83/EU.
 5. De consument draagt er zorg voor dat het product in kwestie uiterlijk binnen zeven dagen na het inroepen van het herroepingsrecht in het bezit van Verwarmingverkoop.nl is. Voorts draagt de koper er zorg voor dat het product compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.
 6. In het geval de consument het bepaalde in het vierde en vijfde lid, niet nakomt, vervalt zijn herroepingsrecht en blijft de koopovereenkomst in stand.
 7. De kosten voor de retourzending van het product in het geval van herroeping van de koop komen voor rekening van de consument. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten tevens bij de consument.
 8. Indien de consument van het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, draagt  Verwarmingverkoop.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde aankoopbedrag.
 9. Het herroepingsrecht zoals in dit artikel bedoeld geldt niet ten aanzien van producten die onderdeel zijn van een set producten of producten die op verzoek van de koper door Verwarmingverkoop.nl op maat zijn gemaakt of die Verwarmingverkoop.nl voor de koper op maat heeft laten maken. Hierbij gaat het onder andere om de volgende producten:
  1. Buizen welke niet de oorspronkelijk gekochte lengte hebben;
  2. Buizen welke op maat (per meter) zijn gekocht;
  3. Losse onderdelen uit sets of pakketten;

Artikel 12 Ruilen van geleverde producten

Met uitzondering van de situaties als bedoeld in artikelen 11 en 14 van deze algemene voorwaarden neemt Verwarmingverkoop.nl geleverde producten niet terug. De koper kan eenmaal geleverde producten niet ruilen tegen andere producten die door Verwarmingverkoop.nl worden aangeboden.

Artikel 13 Monsters en modellen

 1. De door Verwarmingverkoop.nl aangeboden en getoonde producten zijn duidelijk en zo volledig als mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven als naar redelijkheid verwacht mag worden.
 2. De koper kan Verwarmingverkoop.nl verzoeken om monsters te verstrekken. Is koper een monster of model getoond of verstrekt, dan dienen die monsters of modellen slechts als aanduiding zonder dat de te leveren producten daaraan behoeven te antwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren producten met de monsters of modellen zullen overeenstemmen.
 3. Indien de koper verzoekt monsters of modellen te ontvangen, geschiedt de levering ervan op de wijze als beschreven in artikel 6.
 4. Voor de monsters of modellen, alsmede eventuele verzendkosten, kan Verwarmingverkoop.nl een bedrag in rekening brengen. Artikel 6, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
 5. Speciaal opgevraagde monsters dienen bij niet plaatsen of niet doorgaan van de opdracht altijd afgenomen en betaald te worden.

Artikel 14 Garantie en reclamaties

 1. Verwarmingverkoop.nl draagt er zorg voor dat de aan de koper geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Ten aanzien van de producten die Verwarmingverkoop.nl levert gelden verder geen garanties.
 2. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na de levering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten over de producten moeten binnen veertien dagen na de levering ervan bij Verwarmingverkoop.nl worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn gelden de producten als onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaard en in gebruik genomen door de koper. In dat geval accepteert Verwarmingverkoop.nl geen reclamaties meer.
 3. In het geval de klacht als bedoeld in  het tweede lid, tijdig is ingediend en het geleverde product een gebrek vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. Verwarmingverkoop.nl  kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 4. Een klacht zoals bedoeld in het tweede lid, leidt op zichzelf niet tot een recht voor de koper tot ontbinding van de koopovereenkomst.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Verwarmingverkoop.nl is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden die verband houdt met de door haar geleverde producten.
 2. In afwijking van het eerste lid, is Verwarmingverkoop.nl in het geval van consumentenkoop aansprakelijk voor zaakschade die het gevolg is van een gebrek in een geleverd goed. In dat geval is Verwarmingverkoop.nl slechts aansprakelijk voor schade ter waarde van maximaal € 500,-.
 3. Voor alle overige schade, die wordt geleden als gevolg van en gebrek in een geleverd goed dient de schade lijdende partij de producent van het betreffende goed aan te spreken. Op verzoek van die partij kan Verwarmingverkoop.nl de producent van het betreffende goed identificeren.
 4. Verwarmingverkoop.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist of ondeskundig gebruik van de geleverde producten. De gebruiker dient zelf te verifiëren of – en is er zelf verantwoordelijk voor dat – de producten geschikt zijn voor de hem voor ogen staande toepassing.
 5. Verwarmingverkoop.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) gegeven adviezen, raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van aan koper geleverde zaken.

Artikel 16 Overmacht

 1. Mocht Verwarmingverkoop.nl als gevolg van een door hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen, dan zal Verwarmingverkoop.nl gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de producten uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn beëindigd.
 2. Mocht de overmacht langer dan twee maanden duren, dan zal zowel Verwarmingverkoop.nl als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekorten aan energie of bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie van leveranciers van wie Verwarmingverkoop.nl een en ander betrekt, staking, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van Verwarmingverkoop.nl
 4. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van Verwarmingverkoop.nl die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt, ongeacht of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien.

Artikel 17 Ontbinding

 1. Verwarmingverkoop.nl is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleverde producten terug te nemen, indien: de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of enig ander bedrag dat hij aan Verwarmingverkoop.nl is verschuldigd, hij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.
 2. In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die Verwarmingverkoop.nl op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.
 3. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de ontbindende partij op volledige vergoeding van de door hem geleden schade.